Üyelik Sözleşmesi

kullanım Sözleşmesi
 
1. Tanımlar
 
bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr
 
Kullanıcı: İnternet yoluyla veya mobil olarak bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr hizmetlerine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.
 
Site: bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı.
 
Satıcı: Satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden Kullanıcı'lara liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr ile Satış Sözleşmesini onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişi.
 
bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.
 
2. Taraflar
 
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Güvenlik ve Gizlilik Politikası) oluşan işbu bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle "Kullanım Sözleşmesi" olarak anılacaktır) ile bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr sitesine işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr hizmetlerinden yararlanan Kullanıcı'lar arasında, Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.
 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 
Kullanım Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanım kurallarını ve Hizmet'lere ilişkin olarak bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4. Kullanıcı ve Hizmet Kullanımı Şartları
 
Kullanıcı, Site'nin ilgili bölümünden veya Site'deki ürünlere yorum yapmak için, üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 
5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı'lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.3. Kullanıcı'ların bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
5.4 Kullanıcı'lar, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 
5.5. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, Kullanıcı'ların Site'de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmet'ler de sunabilir. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmet'ler bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.
 
5.6. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, Kullanıcının Kullanım Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
5.7. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Kullanıcı'lar ve Site'yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 
5.8. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr , Kullanıcı'lar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanım Sözleşmesi'ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 
5.9. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
5.10. Kullanıcı'lar; Site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği Satıcı'lara ait internet sitelerinde, Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.11. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili mağazanın web sitesinden alınmalıdır. kullanıcıların bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr de verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr sorumlu tutulamaz.
 
5.12. Kullanıcı'lar; Site'ye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Site'deki ürünlere yorum yazan Kullanıcı'ların e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr de saklı olup Kullanıcı, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr den e-posta almayı kabul etmiş sayılmaktadır.
 
6. Gizlilik Politikası
 
bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanım Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.
 
7. Diğer Hükümler
 
7.1. Fikri Mülkiyet Hakları
 
a) Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle "bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar" olarak anılacaktır) bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr ye aittir ve/veya bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr  tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Hizmet'leri, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr bilgilerini ve bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.trun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmet'lere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı'lar, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 
b) bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin, Hizmet'leri, bilgileri, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr Telif Haklarına Tabi Çalışmalar'ı, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 
c) bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr markası tescilli marka olup her türlü kullanımı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.
 
d) bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr de yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, site içeriğini oluştururken diğer taraflara ait fikri mülkiyet haklarını gözetir ve bu tür içerikleri kullanmaz, yayınlamaz. Değişik teknik tedbirlere rağmen bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr de yayınlanan bir içerikle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlali olduğu düşünülen durumlarda info@bilgisayarsepeti.net adresine veya bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr firma adresine bilgi verilmelidir. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr derhal gerekli incelemeyi ve uygun düzenlemeyi yapmayı taahhüt eder.
 
7.2. Sözleşme Değişiklikleri
 
bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 
İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
7.5. Sözleşmenin Feshi
 
İşbu Kullanım Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr, Kullanıcı'ların işbu Kullanım Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,
 
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 
b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,
 
c) Kullanıcı'nın diğer Kullanıcı ve/veya Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.
 
8. Sorumluluk Kısıtlaması
 
bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr sitesi, 5651 Sayılı Yasa gereğince içerik sağlayıcı sıfatına sahip değildir. Sitede yer alan hiçbir bilgi ve ürün bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr sitesi içerisinde yer alan, fiyat, model, renk, stok bilgileri gibi ürüne ait tanıtım içerikleri ve bilgiler ürünün satışa sunulduğu mağaza tarafından umuma sunulmuş bilgiler olup, sunulan bilgiler "arama optimizasyonu" ile bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr sitesinde görüntülenmektedir. Bu nedenle bilgisayarsepeti.net ve bilgisayarsepeti.com.tr sitesi aranan ve karşılaştırma yapılan ürünlerin bulunduğu web sitesi ve mağazalarının vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu araştırmaz ve Kullanıcı'larına garanti vermez. Ürünlerin bulunduğu ve yönlendirme yapılan mağazaların varlığı ve verdikleri hizmetlerin tüketici ve mevcut kanunlara uygunluğunu araştırmaz, sitede görüntülenen verileri Kullanıcı'lara reklam ve pazarlama amaçlı sunmaz.
 
9. Sözleşme Ekleri
 
EK-1 https://www.bilgisayarsepeti.net/bilgi/gizlilik-politikasi